NA CZAS PANDEMII ZAMÓWIENIA BĘDĄ REALIZOWANE W PRZECIĄGU 3 DNI ROBOCZYCH

Regulamin


Spis treści:
§ 1. Postanowienia ogólne
§ 2. Definicje
§ 3. Zasady korzystania ze sklepu internetowego
§ 4. Procedura składania i realizacji zamówień
§ 5. Dostawa
§ 6. Ceny towarów i metody płatności
§ 7. Reklamacja i prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość
§ 8. Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
§ 9. Polityka cookies
§ 10. Postanowienia końcowe


§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.hek-m.pl prowadzonego przez HEK-M-PLAST sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku Dużym (05-622), przy ul. Nocznickiego 13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000405186, NIP: 1231266649, Regon: 145914360.
2. Niniejszy regulamin określa w szczególności:
a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego.
b. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego.
c. warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego.
3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Hek-m.pl.

§ 2. Definicje
1. Sprzedający – właściciel sklepu internetowego Hek-m.pl wyszczególniony w § 1 ust. 1.
2. Kupujący, Klient, Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spółka cywilna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznały zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych.
3. Sklep Internetowy, Sklep – sklep internetowy HEK-M-PLAST sp. z o.o. dostępny pod adresem www.hek-m.pl.
4. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dostępny pod adresem www.hek-m.pl/pl/strona/99/regulamin/.

§ 3. Zasady korzystania ze sklepu internetowego
1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów będących w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem domeny www.hek-m.pl oraz stacjonarnie.
2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można dokonać poprzez rejestrację konta użytkownika.
3. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna. Po jej dokonaniu tworzone jest indywidualne konto Użytkownika.
4. Rejestracja polega na wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego.
5. Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie Regulaminu i podanie danych osobowych zaznaczonych w formularzu jako obowiązkowych do wypełnienia.
6. W przypadku konsumenta, tj. osoby fizycznej dokonującej w Sklepie czynności niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, obowiązkowe do wypełnienia dane obejmują:
a. Imię i nazwisko,
b. Adres zamieszkania (ulica, numer domu bądź mieszkania, kod pocztowy, nazwę miejscowości),
c. Numer telefonu.
7. W przypadku pozostałych podmiotów obowiązkowe do wypełnienia dane obejmują:
a. Nazwę firmy,
b. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
c. Adres siedziby (ulica, numer domu bądź mieszkania, kod pocztowy, nazwę miejscowości),
d. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
e. Numer telefonu.
8. Sklep może w każdej chwili pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a. Podczas rejestracji na www.hek-m.pl poda dane osobowe niezgodne z prawdą lub niedokładne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich.
b. Za pośrednictwem Sklepu dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu Internetowego.
c. Dopuścił się innych czynów, które zostaną uznane przez moderatora strony za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
9. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez zgody Sklepu.
10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
11. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
b. Korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
c. Niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (SPAM).
d. Korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sklepu.
e. Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
f. Korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 4. Procedura składania i realizacji zamówień
1. W celu zawarcia umowy sprzedaży należy wejść na stronę internetową www.hek-m.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie oraz zatwierdzić zamówienie.
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
3. Wybór towarów zamawianych przez Klienta dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
4. Po podaniu niezbędnych danych przez Klienta korzystającego ze Sklepu, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a. Przedmiotu zamówienia,
b. Podanych przy jego składaniu danych teleadresowych,
c. Jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy,
d. Wybranej metody płatności,
e. Wybranego sposobu dostawy.
5. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
6. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem Internetowym umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
7. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia. W wyjątkowych przypadkach możliwa jest telefoniczna weryfikacja treści zamówienia przez Sprzedającego.
8. Klient może anulować zamówienie lub wprowadzić w nim zmiany do momentu przyjęcia go do realizacji przez sklep.
9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w § 4 ust, 7 powyżej.
10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§ 5. Dostawa
1. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia lub rejestracji.
2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się przesyłką kurierską DHL, Pocztą Polską lub do Punktu Odbiorów Osobistych.
3. Koszty dostawy towaru realizowanej poprzez firmę kurierską DHL i wynoszą 29,00 zł brutto (przesyłki standardowa o wadze do 31,50 kilogramów), 34,00 zł brutto (przesyłka niestandardowa o wadze do 31,50 kilogramów).
4. Koszty dostawy towaru realizowanej poprzez Pocztę Polską zależą od wagi wysyłanej przesyłki i zawarte są w poniższej tabeli:

Waga / Nazwa usługi List polecony ekonomiczny List polecony priorytetowy Paczka poczta ekonomiczna Paczka pocztowa priorytetowa Przesyłka biznesowa

do 1 kg 7,00 zł 8,00 zł 10,50 zł 12,00 zł 15,00 zł
1 - 2 kg 9,50 zł 12,00 zł 12,00 zł 14,00 zł 15,00 zł
do 30 kg X X X X 15,00 zł

5. Koszty dostawy towaru do Punktu Odbiorów Osobistych wynoszą 0,00 zł.
6. Koszty dostawy wyszczególnione są ponadto na podstronie Sklepu: koszty wysyłki.
7. Dodatkowe potwierdzenie kosztów dostawy Klient uzyska w czasie składania zamówienia.
8. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.
9. Maksymalny czas realizacji zamówienia (do momentu wysłania przesyłki do Użytkownika) wynosi 2 dni.

§ 6. Ceny towarów i metody płatności
1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła.
2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny zamówienia:
a. Przelewem na numer konta bankowego (przedpłata): 65 8008 0008 2009 0080 1795 0001.
b. Gotówką przy odbiorze osobistym w Punkcie Odbiorów Osobistych.

§ 7. Reklamacje w zakresie umowy sprzedaży
1. Klientowi przysługuje prawo reklamacji.
2. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi towaru bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego za wady fizyczne towaru, przez co należy rozumieć niezgodność rzeczy sprzedanej z umową oraz za wady prawne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym (art. 556 i następne).
3. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
4. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
5. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Kupujący zobowiązany jest sprawdzić czy opakowanie lub produkt nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki lub produkt noszą znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sklepem www.hek-m.pl telefonicznie lub drogą mailową. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze w obecności kuriera jest niezbędnym warunkiem dochodzenia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. Sporządzenie protokołu nie jest jednak kwalifikatorem decydującym o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Sklep Internetowy.
6. Sklep Internetowy Hek-m-plast.pl nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
7. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, choć nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać przedłożone Sklepowi na czytelnym formularzu zawierającym:
a) Imię i nazwisko,
b) Numer zamówienia,
c) Opis niezgodności towaru z umową,
d) Datę zakupu.
8. Informacje zawarte w ust. 7 pozwolą przyspieszyć proces reklamacyjny.
9. Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: hek-m@hek-m.pl lub telefonicznie pod numerami telefonu: (22) 701-36-12 lub 693-324-323. Koszt połączenia jest zgodny z cennikiem operatora sieci, z której wykonano połączenie.
10. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

§ 8. Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Sklep Internetowy Hek-m.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania platformy, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić HEK-M-PLAST sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres hek-m@hek-m.pl lub przy użyciu dostępnego na stronie www.hek-m.pl formularza kontaktowego.
4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
5. Sklep Hek-m.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 9. Odstąpienie od umowy
1. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827) konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w terminie 14 dni od dnia:
a) otrzymania zakupionego Towaru – w przypadku umów sprzedaży,
b) rejestracji w sklepie – w przypadku usług świadczonych drogą elektroniczną.
2. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa odstąpienia od umowy stosowne oświadczenie w tym zakresie należy dostarczyć na piśmie pod adres: HEK-M-PLAST Sp. z o.o., Centrum Handlowe EACC, Hala A, Box A0, ul. Nadrzeczna 7A, 05-552 Wólka Kosowska. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach, który stanowi także Załącznik do niniejszego Regulaminu.
3. Do zachowania terminu, o którym mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą, a konsument zobowiązany jest do zwrotu dostarczonego mu towaru niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
5. Koszt zwrotu towaru ponosi konsument.
6. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni, zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego związanych z tym dodatkowych kosztów.
7. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
11. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowią Załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 10. Polityka cookies
1. Pliki cookies to pliki tekstowe w niewielkim rozmiarze zapisywane na dysku w celu utrzymywania sesji Użytkownika, przez co nie musi on na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika oraz hasła, a także umożliwiające tworzenie statystyk oglądalności, wyświetlanie reklam o sprecyzowanej pod Użytkownika treści oraz generowanie internetowych ankiet konsumenckich wraz z zapobieganiem możliwości powtórnego w nich zagłosowania.
2. Pliki cookies nie są przeznaczone do gromadzenia danych osobowych Użytkownika, nie ingerują w konfigurację jego komputera, jak również w integralność systemu, a także nie służą do instalowania na jego dysku twardym jakichkolwiek programów komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem wirusów, trojanów czy innych szkodliwych aplikacji.
3. Pliki cookies nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą zostać usunięte przez Użytkownika w dowolnym momencie.

§ 11. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedającego będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedającego, za wyjątkiem sporów w których jedną ze stron jest konsument, w takim wypadku spory te będzie rozpatrywał sąd określony według zasad ogólnych prawa procesowego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na wystawienie faktur VAT lub rachunków z tytułu dokonanego zakupu bez podpisu wystawcy.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
5. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie w Serwisie informacji o zmianach. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 2 tygodni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim, chyba że wcześniejsze wejście w życie zmian wynika z powszechnie obowiązujących przepisów. 
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2014r. Postanowienia Regulaminu mają zastosowania do umów zawartych po dniu jego wejścia w życie.